جمله تصادفی

جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی

لحظه ای فرا می رسد که ما در برابر آیینه با چهره برادرانه . آشنا اما نگران خود روبرو می شویم و این همان پوچ است