جمله تصادفی

نتایجی کــه در جوانی بــه آن ها پی بردم ؛ ۱. تجزیه و انحلال امپراتوری اتریش شرط مقدماتی حفظ آلمان است. ۲. این که احساس ملی گرایی به هیچ وجه با وطن پرستی سلطنتی یکی نیست. ۳. کاخ هابسبورگ برای ملت آلمان بدبختی بــه بار آورد.

ما پیش از آنکه به اندیشیدن خو کنیم به زیستن عادت می کنیم

سخنان در موضوع: نگرش