جمله تصادفی

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده‌ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند تبدیل کنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید.

ما پیش از آنکه به اندیشیدن خو کنیم به زیستن عادت می کنیم

سخنان در موضوع: نگرش