آلبر کامو (Albert Camus) درباره مرگ گفته:

شاید روزی برسد که طاعون برای بدبختی و تعلیم انسان ها . موش هایش را بیدار کند و بفرستد که در شهری خوشبخت بمیرند