در درون افراد بشر . ستودنی ها بیش از تحقیر کردنی هاست

سخنان در موضوع: نگرش