اگر خشمگین هستی تا چهار بشمار؛ اگر خیلی خشمگینی لعنت بفرست.