زیستن . تنها با آنچه انسان می داند و آنچه به یاد می آورد و محروم از آنچه آرزو دارد . چه دشوار است.