جمله تصادفی

در زندگی قرار نیست خودتان را کشف کنید ، قرار است خودتان را بسازید.

آغاز اندیشیدن سرآغاز تحلیل رفتن است

سخنان در موضوع: نگرش