آغاز اندیشیدن سرآغاز تحلیل رفتن است

سخنان در موضوع: نگرش