جمله تصادفی

موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر است، بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست دهید

من از آنهایی که در باور خود همیشه حق دارند . بیزارم

سخنان در موضوع: نگرش