جمله تصادفی

انسانهای خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند، خوشبین هواپیما را اختراع میکند و بدبین چتر نجات را

زندگی، چیزی جز مبارزه میان احساسات و عقل نیست.

سخنان در موضوع: زندگی