زندگی، چیزی جز مبارزه میان احساسات و عقل نیست.

سخنان در موضوع: زندگی