جمله تصادفی

آنچه انسان در میان بلایا می آموزد اینست که در درون افراد بشر . ستودنیها بیشتر از تحقیر کردن هاست

انسان تنها آفریده ای است که نمی خواهد همان باشد که هست

سخنان در موضوع: نگرش