انسان تنها آفریده ای است که نمی خواهد همان باشد که هست

سخنان در موضوع: نگرش