جمله تصادفی

دشمنان من ســه قسمند : گروهی قویتر . جماعتی هم وزن و دستــه ای ضعیف تر.

طرف شدن با گروه اول موجب نابودی است . با جماعت دوم تا جان در بدن دارم می جنگم اما گروه سوم را حتی با التماس رام خواهم ساخت .

چون مقابلــه با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعــه می کاهد و شخص را ناچیز می سازد

آلبر کامو (Albert Camus) درباره عشق گفته:

به آنچه که ما را به برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم