آلبر کامو (Albert Camus) درباره عشق گفته:

به آنچه که ما را به برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم