جمله تصادفی

مرد خردمند سعی می کند خودش را با دنیا سازگار کند و مرد نابخرد اصرار دارد؛ که دنیا را با خودش سازگار کند. بنابراین کلیه پیشرفت ها بستگی به تلاشهای مرد نابخرد دارد.

آلبر کامو (Albert Camus) درباره مرگ گفته:

کسی که دست به خودکشی می زند . گمان می کند که همه چیز را با خود نابود می سازد و به همراه خود می برد