جمله تصادفی

کاش هیچوقت حس ترس را تجربه و کشف نمی‌کردم، این حس لحظه‌هایم را خراب و شادیم را از بین می‌برد.

ناگزیر بود دست تنها یاد بگیرد . دست تنها بزرگ شود . با زور . با قدرت . دست تنها اخلاقیات و حقیقت خود را بیابد . تا اینکه سرانجام به صورت آدم به دنیا آید و سپس با تولدی سخت تر دیگر بار به دنیا آید . یعنی این بار برای دیگران