جمله تصادفی

باشد کــه این کتاب – نبرد من – چون سنگِ بنایی به کار آید . کــه من بــه کار مشترک . اهدا میکنم .

آلبر کامو (Albert Camus) درباره عشق گفته:

عیاشی حقیقی آزادی بخش است . زیرا هیچ گونه الزامی نمی آورد. عیاش فقط وجود خود را تملک می کند . از این جهت عیاشی مشغولیت محبوب کسانی است که به خود عشق می ورزند