جمله تصادفی

"تغییر، غیرقابل اجتناب است، اما رشد فردی یک انتخاب است."

"Change is inevitable, but personal growth is a choice."

ادیان از لحظه ای که دم از اخلاق می زنند و با صدور فرمان تهدید می کنند . به خطا می روند