جمله تصادفی

به دوستی ای که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می شود باید باور داشت

ادیان از لحظه ای که دم از اخلاق می زنند و با صدور فرمان تهدید می کنند . به خطا می روند