جمله تصادفی

طغیان . هر چند چون چیزی نمی آفریند . در ظاهر منفی است . اما چون آن بخش از انسان را که باید همواره از آن دفاع شود . آشکار می کند . عمیقا مثبت است.

ادیان از لحظه ای که دم از اخلاق می زنند و با صدور فرمان تهدید می کنند . به خطا می روند