آلبر کامو (Albert Camus) درباره مرگ گفته:

جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی