جمله تصادفی

زیستن . تنها با آنچه انسان می داند و آنچه به یاد می آورد و محروم از آنچه آرزو دارد . چه دشوار است.

سانسور همان چیزی را که نهی می کند به فریاد بلند اعلام می دارد

سخنان در موضوع: تغییر