جمله تصادفی

همه کتاب‌های خوب یک وجه مشترک دارند و آن اینکه آنها از هر اتفاقی که برای شما افتاده واقعی‌تر هستند. و بعد از اتمام خواندن کتاب به شما این حس دست می‌دهد که هرچه در کتاب روی داده، در اصل برای شما اتفاق افتاده است و شما نسبت به تمامی آن احساس تعلق می‌کنید. بدی‌ها و خوبی‌ها، رنج‌ها و لذت‌ها، مکان‌ها و مردمانی که در کتاب بودند و حتی وضعیت آب و هوا. و اگر بتوانید در سایر آدم‌ها این احساس را به وجود آورید آنگاه شما نیز یک نویسنده هستید.

خدایان سیزیف را بر آن داشتند تا مدام تخته سنگی را به فراز کوهی رساند و هر بار تخته سنگ به سبب وزنی که داشت باز به پای کوه در می غلتید . خدایان چنین می پنداشتند که کیفری دهشتبارتر از کار بیهوده و نومیدانه نیست