جمله تصادفی

همیشه از میزان توجهی که یک مرد به شما می کند؛ می توانید بفهمید که چه نوع آدمی هستید.

بالاترین عذابهای بشر این است که بدون قانون محاکمه شود

سخنان در موضوع: شکست