بالاترین عذابهای بشر این است که بدون قانون محاکمه شود

سخنان در موضوع: شکست