جمله تصادفی

كامل مطلق بدون تشريح و تشبيه فقط خداست. من معتقدم انسان نخست بايد عملاً رشد و تكامل را بشناسد تا به خدا برسد و او را بشناسد. من بر اين باورم كه اگر بشر هر بكري را لمس كند، ديگر كامل نيست و ناقص مي شود و در واقع انسانها ناقص هستند.

اگر در ۸۰ سالگی به دنیا می‌آمدیم و به تدریج به ۱۸ سالگی می‌رسیدیم، زندگی بی‌نهایت شادتر بود.

سخنان در موضوع: زندگی