اگر در ۸۰ سالگی به دنیا می‌آمدیم و به تدریج به ۱۸ سالگی می‌رسیدیم، زندگی بی‌نهایت شادتر بود.

سخنان در موضوع: زندگی