جمله تصادفی

هر شخص در دنیا باید یکی را داشته باشد تا حرف‌های خود را آزادانه و بدون خجالب با او بزند، وگرنه به راستی انسان از تنهایی دق می‌کند.

من عصیان می کنم . برای این که جهان علی رغم انسان بودن من است

سخنان در موضوع: سن و سال