جمله تصادفی

من از محدودیتها و نارساییهای خود آگاهم و این آگاهی تنها مایه قدرتم می باشد؛ آنچه در زندگی خود انجام داده ام بیش از هر چیز دیگر در نتیجه اطلاع و قبول محدودیتها و نارساییها بوده است.

امروز خم شدم و در گوش بچه ای که مرده به دنیا آمد آرام گفتم :چیزی را از دست ندادی