جمله تصادفی

وقتی که انسان بیش از چهار ساعت نخوابیده باشد . دیگر احساساتی نیست. همه چیز را همان طور که هست می بیند . یعنی از روی عدالت . عدالت زشت رو و نیشدار می بیند.

وقتی جنایت به دلیل وضع شگرف و واژگونه زمانه ما جامه بی گناهی می پوشد ؛ بی گناهی باید ثابت شود

سخنان در موضوع: سن و سال