جمله تصادفی

زیان رساننده تو معاشرت ســه کس است :

آنکــه ترا بــه طرب بدارد – آنکــه بــه فریب مغرورت کند – آنکــه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .

در نفرت سعادتی نیست

سخنان در موضوع: نگرش