جمله تصادفی

آری من یک هندو هستم؛ همچنین یک مسیحی یک مسلمان و یک بودایی و یهودی می‌باشم.

دیروز و فردا دست به یکی کردند. دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش مرا خواب کردند ؛ وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

سخنان در موضوع: خوشبختی