جمله تصادفی

موفقیت شبیه رسیدن به تولدی مهم و کشف این است که، شما دقیقا همانی هستید که قبلا بودید.

اگر کفشت پایت را می زد و از ترس سخن مردم پابرهنه نشدی و درد را به پایت تحمیل کردی . دیگر در مورد آزادی شعار نده