جمله تصادفی

کسی که سکوت شما را درک نکند، احتمالا حرف‌تان را هم نخواهد فهمید.

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.