جمله تصادفی

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چــه اگر کسی مجرم نبود . حاکم بر مسند نمی نشست.

کار یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش باشید و بازی یعنی هر چیزی که مجبور به انجام دادنش نباشید.