جمله تصادفی

هرچیز را کــه نگــهبان بیشتر بود . استوارتر گردد مگر راز . کــه نگــهبانان آن هرچــه بیشتر باشد آشکارتر گردد.

شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا میگذارند