جمله تصادفی

درباره طول مدت عمرمان کاری از ما ساخته نیست، اما می‌توانیم درباره نحوه گذراندن آن تصمیم بگیریم.

شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیبی به جا میگذارند