دوست داشتن یک موجود در این است که پیر شدن با او را بپذیریم