جمله تصادفی

حقیقت این است که همه تو را خواهند رنجاند، فقط باید آنهایی را پیدا کنی که ارزش رنج کشیدن را داشته باشند.

چکیده دانشهای آدمی دو کلمه است : صبر و پایداری