جمله تصادفی

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ . یادآورد تلخی دارو را و شکم بارگی نکند.

صبر و امید دو عامل موفقیتند

سخنان در موضوع: موفقیت