جمله تصادفی

حقیقت این است که همه تو را خواهند رنجاند، فقط باید آنهایی را پیدا کنی که ارزش رنج کشیدن را داشته باشند.

بدترین غمها شک وتردید است

سخنان در موضوع: نگرش