جمله تصادفی

ملی گرایی مریضی دوران ابتدایی بشر به شمار می رود. این امر مربوط به نژاد بشر است و با رشد او ریشه کن خواهد شد.

بدترین غمها شک وتردید است

سخنان در موضوع: نگرش