جمله تصادفی

در هیچ کجا برای رسیدن به آزادی مسیر همواری وجود ندارد و بسیاری از ما تا زمانی که به اوج خواسته‌های خود برسیم، مجبوریم که بارها و بارها از دره‌هایی بگذریم که سایه‌ی مرگ بر آنها افتاده است.

وجدان نماینده تقوی و پاکدامنی و عفت و صداقت است

سخنان در موضوع: خوشبختی