جمله تصادفی

شکیبایی و مدارا به این معنا نیست که با هرچه مدارا می‌کنم، آن را حتماً قبول داشته باشم؛ من با تمامِ وجود از نوشیدنِ مشروبات الکلی، خوردن گوشت و سیگار کشیدن متنفرم، اما انجام این کارها را از سوی هندوها، مسلمانان و مسیحیان تحّمل می‌کنم؛ همان طور که از تمامِ آنان انتظار دارم که پرهیز مرا از تمامِ موارد بالا تحمّل کنند، حتّی اگر از این کارِ من، متنفر باشند.

من نمی فهمم چطور بچه ها اینقدر باهوشند و بزرگترها اینقدر احمق . این باید نتیجه تربیت باشد.

سخنان در موضوع: تغییر