من نمی فهمم چطور بچه ها اینقدر باهوشند و بزرگترها اینقدر احمق . این باید نتیجه تربیت باشد.

سخنان در موضوع: تغییر