جمله تصادفی

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می‌کنید، می‌دانستید.

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد. در حالیکه حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می بندد تا حرکت کند.