جمله تصادفی

تنها راه جلوگیری از اثر مخرب ستایش شدن. این است که به کار خود ادامه دهید.

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد. در حالیکه حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می بندد تا حرکت کند.