جمله تصادفی

همه انسانها به طور یکسان محکومند که روزی بمیرند ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

هر قدر انسان شریف تر و نجیب تر و حساس تر باشد از جنایت دیگران بیشتر رنج می برد! و این . دو علت دارد یکی اینکه خود را مستحق خیانت نمی بیند و دیگر اینکه منتظر نیست که سایرین با او عملی کنند که خود او با سایرین نکرده است.

سخنان در موضوع: ارتباطات