جمله تصادفی

آزادی به معنای قبول مسئولیت است؛ به همین دلیل است اکثر مردان از آن وحشت دارند.

زنانیکه می خواهند مرد باشند . زنانی هستند که نمی دانند زن هستند