جمله تصادفی

“ بــه عقیده من تنــها موضو عی که
شایستــه است مغز انسان را نگران بدارد
 آینده فرزندان اوست و اندیشــه
این موضوع که چــه کار کند
 تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟”


زنانیکه می خواهند مرد باشند . زنانی هستند که نمی دانند زن هستند