پول را نه بیشتر و نه کمتر از آنچه ارزش دارد به حساب نیاور: پول یک خدمتکار خوب و یک ارباب بد است.