تنها کسی که اوج ناامیدی را حس کرده باشد توانایی احساس کردن اوج شادی را دارد

سخنان در موضوع: تغییر