چگونه است که بچه های کوچک آنقدر باهوش و بزرگسالان آنقدر احمق هستند ؟ حتما تحصیلات باعث آن است

سخنان در موضوع: ارتباطات