جمله تصادفی

یک رهبر نابغه باید بتواند همه دشمنان متفاوت خود را در یک دستــه قرار دهد.

چگونه است که بچه های کوچک آنقدر باهوش و بزرگسالان آنقدر احمق هستند ؟ حتما تحصیلات باعث آن است

سخنان در موضوع: ارتباطات