جمله تصادفی

شاید روزی برسد که طاعون برای بدبختی و تعلیم انسان ها . موش هایش را بیدار کند و بفرستد که در شهری خوشبخت بمیرند

همه برای یکی و یکی برای همه