جمله تصادفی

برای کامل شدن همه چیز برای آنکه احساس تنهایی نکنم٬ فقط یک آرزو دارم که در روز اعدامم تماشاچی ها زیاد باشند و با فریاد سراپا نفرت از من استقبال کنند

همه برای یکی و یکی برای همه