جمله تصادفی

لحظاتی در زندگی پیش می آید که باید به اقدام پرداخت و جلو رفت، حتی اگر نتوان بهترین دوستان را با خود برد؛ همیشه به هنگامی که چند وظیفه با هم تصادم پیدا می کنند، باید " صدای ضعیف و آرام" درونی داور نهایی باشد.

در دنیا چیزی به نام خوشبختی و یا بدبختی وجود ندارد . اینها فقط مقایسه یک حالت با حالت دیگر است نه چیزی بیشتر