جمله تصادفی

اگر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید؛ هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد.

در دنیا چیزی به نام خوشبختی و یا بدبختی وجود ندارد . اینها فقط مقایسه یک حالت با حالت دیگر است نه چیزی بیشتر