جمله تصادفی

دنیا را آتش انگار . چنان کــه برای معاش بــه کمی آتش کفایت توان کرد .

شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید

چکیده تمام عقل انسانی این دو کلمه است:صبر و امید

سخنان در موضوع: خوشبختی