چکیده تمام عقل انسانی این دو کلمه است:صبر و امید

سخنان در موضوع: خوشبختی