جمله تصادفی

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد. به کار بستن آنها بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است.

چکیده تمام عقل انسانی این دو کلمه است:صبر و امید

سخنان در موضوع: خوشبختی