جمله تصادفی

این پرسش همیشه برایم وجود دارد؛ که چگونه انسان‌ها می‌توانند، با تحقیرِ دیگران احساسِ بزرگی کنند.

یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلائی دو چیز است . صبر و امید