جمله تصادفی

مردان همیشه می‌خواهند اولین عشق یک زن باشند، زنان می‌خواهند آخرین عشق یک مرد باشند.

مشکل این نیست که تعداد احمق‌ها زیاد است، مشکل در توزیع نامناسب آن‌هاست.

سخنان در موضوع: عقل و خرد