مشکل این نیست که تعداد احمق‌ها زیاد است، مشکل در توزیع نامناسب آن‌هاست.

سخنان در موضوع: عقل و خرد