جمله تصادفی

مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می‌دهند که بدانند به آنها اهمیت می‌دهید.

به دوستی ای که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می شود باید باور داشت