جمله تصادفی

هیچ وقت فکر نکن که جنگ چیزی غیر از جنایت است، هر قدر هم منصفانه و یا ضروری باشد.

به دوستی ای که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می شود باید باور داشت