جمله تصادفی

هرچیز را کــه نگــهبان بیشتر بود . استوارتر گردد مگر راز . کــه نگــهبانان آن هرچــه بیشتر باشد آشکارتر گردد.

تصمیم شبیه به مار ماهی است . گرفتن آن آسان است ولی نگاهداشتن آن بسی دشوار

سخنان در موضوع: عقل و خرد