جمله تصادفی

جنایت تنها در این نیست که دیگری را بکشی بلکه بیشتر در این است که خود زنده بمانی

تصمیم شبیه به مار ماهی است . گرفتن آن آسان است ولی نگاهداشتن آن بسی دشوار

سخنان در موضوع: عقل و خرد