جمله تصادفی

عصیان تایید طبیعت مشترک همه انسان هاست . طبیعتی که به جهان قدرت تن در نمی دهد

وقتیکه زنان دوستمان می دارند ما را از هر لحاظ بدیده عفو می نگرند حتی جنایاتمان را وای وقتیکه دوستمان نمی دارند ارزشی حتی به فضائلمان قائل نمی شوند .