جمله تصادفی

تمول و تقوی چون دو وزنــه هستند کــه در کفــه های یک ترازو قرار گرفتــه باشند .

بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است

صرفه جوئی فقیر را متمول و متمول را عاقل می گرداند.