جمله تصادفی

مردم باید بیشتر از اشیا مورد ترمیم، تازگی، احیا، اصلاح و بازخرید قرار بگیرند؛ هیچ گاه کسی را دور نیندازید.

صرفه جوئی فقیر را متمول و متمول را عاقل می گرداند.