صرفه جوئی فقیر را متمول و متمول را عاقل می گرداند.