جمله تصادفی

بزرگترین اشتباهت در زندگی این خواهد بود که پیوسته از اشتباه کردن واهمه داشته باشی.

انسان . حیوانی باهوش است که مثل یک کودن رفتار می کند

سخنان در موضوع: نگرش