انسان . حیوانی باهوش است که مثل یک کودن رفتار می کند

سخنان در موضوع: نگرش